ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства

 1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

Чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться «20» березня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23А (в минулому вул. Івана Клименка, перейменовано на підставі Рішення Київської міської ради “Про повернення історичних назв та перейменування вулиць, площ, провулків у місті Києві” від 13.11.2014 N 373/373), приміщення конференц-залу.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 20 березня 2017 року з 09 години 15 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23А, у приміщенні конференц-залу.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на Загальних зборах.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 00 хвилин 14 березня 2017 року (дата, визначена рішенням Наглядової ради Товариства).

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 3. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
 4. Звіт Правління за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік.
 5. Розгляд звіту та висновку Ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора за 2016 рік.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2016 році.
 8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.
 9. Визначення частини прибутку, отриманого Товариством у 2014-2016 роках, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства.
 10. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Товариства.
 11. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
 12. Внесення змін до Статуту. Затвердження Статуту у новій редакції.
 13. Про затвердження значних правочинів.
 14. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні та робочий час у приміщенні Товариства на 2 поверсі прибудови до нежитлового будинку під літерою «А», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23 А в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Звертатися до Голови Правління Овчинникова Дениса Олексійовича.

Місцезнаходження Товариства: 03110, м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23А.

Довідки за телефоном: (044) 245-62-17